Täiendavad tingimused

  1. Vormistades tellimust lõppuni kinnitab sellega klient, et tegemist on lähtudes võlaõigusseaduse §-dest 52 sidevahendi abil sõlmitud lepinguga ning lepingu suhetele kohaldatakse võlaõiguseaduse jagu 4.
  2. Klient vastutab kulude ja kahjude eest, mis tulenevad kliendi poolt lepingu tingimuste mittejärgimisest. Klient on kohustatud täies mahus tasuma teenuste eest, mis jäi MINU KULLER OÜ poolt nõuetekohaselt osutamata kliendist tulenevatel mistahes põhjustel.
  3. Kui klient jätab oma maksekohustusi täitmata, siis on MINU KULLER OÜ-l õigus avaldada kliendi andmeid võlgnevuse kohta AS CREDITINFO EESTI Maksehäireregistris. Klient annab nõusolekut oma andmete avaldamiseks AS CREDITINFO EESTI Maksehäireregistris. Ühtlasi on vaatamata sellele MINU KULLER OÜ-l õigus esitada hagi kohtusse võlgnevuse koos kohtukulude väljanõudmiseks.
  4. Sellistel mõistetel nagu „vastutav töötleja“, „isikuandmed“, „andmesubjekt“ ja „töötlemine“ on tähendus, mis on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 (edaspidi GDPR) ning mis tahes muudes andmekaitseseadustes ja -määrustes, mis kehtivad mis tahes isikuandmete (edaspidi isikuandmed) töötlemisel nende tingimuste alusel (edaspidi ühiselt andmekaitseseadus).
  5. Mis tahes isikuandmete töötlemisel nende tingimuste kohaselt kinnitab klient, et ta on järginud andmekaitseseadust, sealhulgas esitanud andmesubjektidele teavet vastavalt andmekaitseseadusele, edastades MINU KULLER OÜ-le privaatsusteatises sisalduva teabe, mis asub aadressil https://mykuller.ee, ja saanud andmetöötluseks juriidilise aluse vastavalt andmekaitseseadusele, näiteks lepingu täitmine, õigustatud huvid või nõusolek.